Jun 16, 2019   7:55 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Anonymizácia dát v relačných databázach integrovaného testovacieho prostredia
Title of topic in English: Data anonymization in relational databases of integrated test environment
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Summary: Banka je z veľkej časti de facto "sofware house". Obzvlášť, keď je to banka s dlhšou tradíciou, nesie si so sebou dedičstvo veľkého množstva dát rôznej kvality a komplexity architektúry. Aby banka poskytovala efektívne a kvalitné služby, potrebuje softvér, ktorý je overený adekvátnym testovaním navzájom preintegrovanými aplikáciami nad relevantnou vzorkou dát. Zároveň má banka za povinnosť eliminovať riziko možného úniku tzv. citlivých informácií, resp. informácií, na základe ktorých by bolo možné identifikovať konkrétnu osobu v reálnom svete. Do procesu vývoja a testovania softvéru vstupuje veľké množstvo účastníkov, čo možné riziko úniku citlivých údajov zväčšuje. Problematikou anonymizovania dát v relačných databázach sa zaoberá viacero konzultačných firiem, resp. dodávateľov softvérových nástrojov. Aj v súvislosti s reguláciou GDPR možno očakávať ďalší rozvoj riešení pre anonymizovanie dát. Cieľom práce je zmapovať možnosti v súčasnosti dostupných riešení pre anonymizáciu dát v relačných databázach a navrhnúť koncept nákladovo efektívneho riešenia anonymizácie dát pre použitie v testovacom prostredí.Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s. Úlohy: 1. Popíšte metodické a organizačné východiská pre realizáciu anonymizácie. 2. Identifikujte a popíšte možnosti realizácie anonymizácie dát v testovacích prostrediach banky. 3. Identifikujte a popíšte nástroje a postupy, ktoré je možné pre anonymizáciu dát použiť. 4. Porovnajte dostupné nástroje a pomenujte ich výhody a nevýhody. Zoznam odbornej literatúry: DAMA – DMBOK Data Management Body of Knowledge 2nd Edition 2017 Vedúci práce: Ličák Július, Ing. E-Mail vedúceho práce: licak.julius@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28260Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.