19. 10. 2019  0:08 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Anonymizácia dát v relačných databázach integrovaného testovacieho prostredia
Názov témy anglicky: Data anonymization in relational databases of integrated test environment
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Banka je z veľkej časti de facto "sofware house". Obzvlášť, keď je to banka s dlhšou tradíciou, nesie si so sebou dedičstvo veľkého množstva dát rôznej kvality a komplexity architektúry. Aby banka poskytovala efektívne a kvalitné služby, potrebuje softvér, ktorý je overený adekvátnym testovaním navzájom preintegrovanými aplikáciami nad relevantnou vzorkou dát. Zároveň má banka za povinnosť eliminovať riziko možného úniku tzv. citlivých informácií, resp. informácií, na základe ktorých by bolo možné identifikovať konkrétnu osobu v reálnom svete. Do procesu vývoja a testovania softvéru vstupuje veľké množstvo účastníkov, čo možné riziko úniku citlivých údajov zväčšuje. Problematikou anonymizovania dát v relačných databázach sa zaoberá viacero konzultačných firiem, resp. dodávateľov softvérových nástrojov. Aj v súvislosti s reguláciou GDPR možno očakávať ďalší rozvoj riešení pre anonymizovanie dát. Cieľom práce je zmapovať možnosti v súčasnosti dostupných riešení pre anonymizáciu dát v relačných databázach a navrhnúť koncept nákladovo efektívneho riešenia anonymizácie dát pre použitie v testovacom prostredí.Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s. Úlohy: 1. Popíšte metodické a organizačné východiská pre realizáciu anonymizácie. 2. Identifikujte a popíšte možnosti realizácie anonymizácie dát v testovacích prostrediach banky. 3. Identifikujte a popíšte nástroje a postupy, ktoré je možné pre anonymizáciu dát použiť. 4. Porovnajte dostupné nástroje a pomenujte ich výhody a nevýhody. Zoznam odbornej literatúry: DAMA – DMBOK Data Management Body of Knowledge 2nd Edition 2017 Vedúci práce: Ličák Július, Ing. E-Mail vedúceho práce: licak.julius@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28260Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.