Jun 27, 2019   5:03 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vývoj nových konečných prvkov pre multifyzikálne modelovanie kompozitných systémov
Title of topic in English: Development of new finite elements for multiphysical modelling of composite systems
State of topic: approved (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Annotation: Homogenizácia heterogénnych vlastnosti funkčne gradovaných a multifunkčných materiálov. Vývoj prútového a nosníkového konečného prvku z funkčne gradovaného a multifunkcionálneho materiálu pre lineárne i nelineárne úlohy. Zostavenie konečnoprvkových rovníc a ich implementácia do výpočtového softvéru. Vykonanie numerických experimentov.
Annotation in English: Homogenization of heterogeneous properties of functionally graded and multifunctional materials. Development of a rod and beam finite element from functionally graded and multifunctional material for linear and nonlinear tasks. Establishion of finite element equations and their implementation into computer software. Performing numerical experiments.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MS Mechatronic Systems-- not entered -- -- not entered --