16. 9. 2019  6:57 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Detekcia syntetickej reči
Názov témy anglicky: Synthetic Speech Detection
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Abstrakt: Úlohou systému automatickej verifikácie hovoriaceho je prijať alebo zamietnuť jeho identitu na základe hlasového vstupu. Táto metóda sa používa napríklad pri prevodoch peňazí či pri iných operáciách s účtom, na prístup k citlivým informáciám alebo do osobitne strážených objektov. V rozšírenom režime je používateľ vyzvaný zopakovať náhodne vygenerovanú frázu. Jedná sa o tzv. test živosti (liveness test), ktorý overuje, či skutočne hovorí živý človek. Pokyny pre vypracovanie práce: 1. Naštudujte metódy verifikácie hovoriaceho založené na štatistických princípoch, používané rečové príznaky a spôsoby ich vyhodnotenia. 2. Porovnajte hlasové identifikačné systémy z hľadiska možnosti použitia, dosahovanej presnosti a výpočtovej náročnosti. 3. V programovom prostredí Matlab otestujte algoritmus detekcie syntetickej reči založený na porovnávaní originálnych rečových signálov (muž/žena) s transformovaným hlasom, resp. s hlasom generovaným syntezátorom reči.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.