Jun 16, 2019   7:45 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Určovanie veku a pohlavia osôb z rečového signálu
Title of topic in English: Determination of Age and Gender of Persons from Speech Signal
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Summary: V súčasnosti sa rozširuje zneužitie informačných a komunikačných technológií na činnosti, známe pod pojmom kyberšikana, ktoré môže prebiehať na internete alebo cez mobilný telefón. Hlasová biometria sa používa v rôznych telefónnych aplikáciách pre overenie identity osoby a prípadnú identifikáciu agresora. Jedným z bezpečnostných prvkov je automatické určovanie veku a pohlavia hovoriacej osoby. Pokyny na vypracovanie práce: 1. Naštudujte metódy automatického určovania veku a pohlavia osoby z rečového signálu, ktoré vyžívajú klasifikátor na štatistickom princípe; porovnajte ich z hľadiska dosahovanej úspešnosti, presnosti a vhodnosti použitia pre systémy pracujúce v reálnom čase. 2. Zoznámte sa s metodikou výberu spektrálnych a prozodických príznakov rečového signálu vhodných pre identifikáciu veku a pohlavia hovoriaceho. 3. V programovom prostredí Matlab otestujte daný algoritmus určovania veku a pohlavia z reči, vyberte najvhodnejšie príznaky pre identifikáciu.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ELN Electronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.