21. 9. 2019  23:55 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hlasová identifikácia a verifikácia
Názov témy anglicky: Voice Identification and Verification
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Abstrakt: Hlasová identifikácia a verifikácia osôb sa používa popri overovaní otlačkov prstov ako ďalšia metóda v oblasti spracovania biometrických dát pre rôzne zabezpečovacie systémy prístupu do chránených objektov, k elektronickom účtom, dátam, ako aj na kriminalistické účely. Pokyny na vypracovanie práce: 1. Naštudujte v súčasti používané metódy identifikácie a verifikácie hovoriaceho využívajúce neurónové siete a štatistické prístupy – skryté Markovove modely, Gaussovské zmesové modely, algoritmus podporných vektorov, a pod. Porovnajte ich z hľadiska vhodnosti pre rôzne oblasti použitia, vrátane posúdenia dosahovanej presnosti a výpočtovej náročnosti. 2. Navrhnite metodiku výberu a vyhodnotenia spektrálnych a prozodických príznakov rečového signálu pre použitie v systémoch identifikácie/verifikácie rečníka. 3. Vytvorte rečovú databázu pre mužský a ženský hlas, v programovom prostredí Matlab overte funkčnosť hlasového identifikátora v uzavretej množine hovoriacich.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.