13. 10. 2019  23:21 Koloman
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza účinkov hluku a vibrácií na človeka
Názov témy anglicky: Analysis of noise and vibration impact on humans
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Abstrakt: V súčasnej dobe sa zvyšuje zamorenie životného prostredia hlukom, pričom ide predovšetkým o industriálny hluk vznikajúci ako následok vibrácií pri činnosti rôznych strojov a zariadení. Tento hluk a vibrácie majú negatívne fyziologické a psychologické účinky na človeka, vrátane stresového faktora prejavujúceho sa v reči. Pokyny na vypracovanie práce: 1. Naštudujte v súčasnosti používané metódy objektívneho a subjektívneho hodnotenia príjemnosti a intenzity zvukov/hlukov. Porovnajte ich z hľadiska praktickej použiteľnosti, dosahovanej presnosti a náročnosti realizácie. 2. Navrhnite metodiku experimentu určovania vplyvu hluku (vibrácií) na človeka pomocou detekcie stresového faktora prejavujúceho sa v reči. Urobte analýzu výberu spektrálnych a prozodických príznakov rečového signálu vhodných na tieto účely. 3. V programovom prostredí Matlab overte funkčnosť navrhnutej metódy s použitím rôznych hlukov z databázy International Affective Digital Sounds (IADS).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.