22. 9. 2019  15:58 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Platformy pre vývoj mobilnej aplikácie pre digitalizáciu vlastnoručného podpisu
Názov témy anglicky: Mobile application development platforms for personal signature digitalization
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je preskúmať možnosti vývoja mobilnej aplikácie pre digitalizáciu a spracovanie biometrických dát zosnímaných pri vlastnoručnom podpise. Trendom v súčasnosti je odbúranie potreby papierovej formy vlastnoručného podpisu. Jedným zo spôsobov je využitie mobilných zariadení (mobilný telefón, tablet) na zosnímanie a digitalizáciu vlastnoručného podpisu. Jednotlivé technológie zároveň umožňujú aj spracovanie biometrických dát, ktoré pri podpise vznikajú. Existuje viacero spôsobov implementácie využitia mobilných zariadení pre zosnímanie vlastnoručného podpisu. Základným spôsobom je implementácia mobilnej aplikácie v natívnej forme na príslušnej platforme – iOS, resp. Android. Existujú však aj iné spôsoby implementácie mobilnej aplikácie, napr. Webview, ReactNative, NativeScript, Flutter a. i. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s. Úlohy : 1. Naštudujte a spracujte problematiku vývoja mobilných aplikácií. 2. Spracujte aktuálny prehľad používaných spôsobov pre vývoj mobilných aplikácií a zadefinujte kritériá pre ich následné vyhodnotenie. 3. Naštudujte a spracujte problematiku spracovanie biometrických dát pri snímaní vlastnoručného podpisu na mobilnom zariadení. 4. Implementujte mobilnú aplikáciu pre zosnímanie vlastnoručného podpisu a jeho biometrických dát s využitím každého z vybraných spôsobov vývoja mobilných aplikácií uvedeného v prehľade. 5. Vyhodnoťte jednotlivé kritériá a popíšte odporučenia pre praktické použitie daných spôsobov vývoja mobilných aplikácií. Zoznam odbornej literatúry: Bude upresnený vedúcim práce Vedúci práce: Ing. Michal Hlinka E-mail vedúceho práce: hlinka.michal@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 486 28150Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.