17. 9. 2019  21:39 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Porovnanie gRPC a REST pri integrácii systémov
Názov témy anglicky: Comparison of gRPC and REST for integration of systems
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je preskúmať možnosti a porovnať výhody a nevýhody internácie systémov pomocou technológie gRPC a REST. REST ako architektonický štýl na tvorbu API postavený nad HTTP špecifikáciou v kombinácii s JSON dátovými objektmi sa za posledné roky stal základným pilierom webového programovania a často je využívaný aj na integráciu medzi systémami vrátane mikroslužieb. REST nepoužíva HTTP iba ako transport, ale vytvára celkový koncepčný rámec ktorý zahŕňa všetky jeho základné funkcie. REST bol a je stále veľmi populárny, ale veľa implementácií úplne nedodržiava REST princípy a väčšinou používa len podmnožinu z definovaných zásad. Dôvodom je často fakt, že býva často dosť náročné mapovať biznis logiku a operácie do striktného sveta REST-u a niekedy môže byť výhodné použiť aj iné technológie ako je napr. gRPC. gRPC ako systém na vzdialené volanie procedúr bol pôvodne vyvinutý v spoločnosti Google a používa novší binárny protokol HTTP/2. gRPC implementuje klient a server služby, ktoré umožňujú volať vzdialené procedúry cez sieť akoby boli implementované lokálne. gRPC sa využíva najmä v kombinácii s Protocol buffers metódou na serializáciu / deserializáciu dát a popis rozhrania a navyše poskytuje aj funkcie na autentifikáciu, obojsmerné streamovanie a riadenie toku dát. Najčastejšie sa používa na prepojenie mikroslužieb a pripojenie mobilných zariadení k backend službám. Práca bude vypracovaná v spolupráci s firmou Slovenská sporiteľňa a.s. Úlohy: 1. Naštudujte a spracujte problematiku integrácie systémov pomocou gRPC a REST 2. Navrhnite server aplikáciu ktoré vystaví rovnaké API rozhrania v gRPC a REST pri použití rôznych kombinácii dátových štruktúr Protocol buffers / JSON a verziách protokolu HTTP/1.1 a HTTP/2 3. Navrhnite klient aplikáciu ktorá bude slúžiť na testovanie API rozhraní 4. Implementujte server a klient aplikáciu vo vami zvolenom programovacom jazyku 5. Nasaďte dané aplikácie na cloudové kontajnerové prostredie napr. Red Hat Openshift Online (bude možnosť použiť SLSP prostredie) . 6. Otestujete komunikáciu medzi klient a server aplikáciou pomocou API rozhraní so zameraním na porovnanie daných technológii z pohľadu rôznych kvalitatívnych perspektív - performance, scalability, simplicity, reliability 7. Vyhodnoťte a popíšte odporučenia a dôsledky pre praktické použitie daných technológií Zoznam odbornej literatúry: Bude upresnený vedúcim práce Vedúci práce: Ing. Miroslav Jadrončík E- Mail vedúceho práce: jadroncik.miroslav@slsp.sk Telefónne číslo: +421 2 4862 5419Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.