18. 7. 2019  19:15 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Výmenník tepla špeciálnej konštrukcie
Názov témy anglicky: The heat exchanger of the special construction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav procesného inžinierstva - SjF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na výskum rekuperačného výmenníka tepla špeciálnej konštrukcie. Do pracovného priestoru výmenníka tepla bude situovaná špeciálna vostavba (oscilujúce tepelné trubice), ktoré zabezpečia prenos tepla medzi teplovýmennými látkami. Výstupom práce budú procesné charakteristiky výmenníka tepla, na základe ktorých bude možné navrhovať nový typ výmenníka tepla.
Anotácia anglicky: The PhD project will be aimed at a research of the recuperative heat exchanger of the special construction. The special elements (oscillating heat tubes) will be situated in working spaces of heat exchanger. These tubes provide for the heat transfer between the heat transfer fluids. The work goal will receive the operating characteristics of heat exchanger, on which will be possible to design a new type of heat exchanger.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-PTECH procesná technika-- nezadané -- -- nezadané --