20. 7. 2019  9:28 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Robustné riadenie teplotného poľa ocele v procese kontinuálneho odlievania ako systému s rozloženými parametrami
Názov témy anglicky: Robust control of temperature field of steel in the continuous casting process as distributed parameter systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Anotácia: Modelovanie teplotných polí ocele ako systémov s rozloženými parametrami v sekundárnej zóne chladenia procesu plynulého odlievania. Špecifikácia neurčitostí modelovania a návrh robustného riadenia s využitím štruktúry obvodu s vnútorným modelom sústavy (IMC) pri zohľadnení priestorovej rozloženosti riadeného systému.
Anotácia anglicky: Modelling of temperature fields of steel as distributed parameter systems in the secondary cooling zone of continuous casting process. Specification of uncertainties modelling and design of robust control based on internal model control (IMC) structure taking into account the spatial distribution of the controlled system.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov-- nezadané -- -- nezadané --