Jun 20, 2019   11:11 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Modelovanie piezoelektrických smart systémov
Title of topic in English: Modeling of piezoelectric smart systems
State of topic: approved (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Annotation: Piezoelektrické materiály nachádzajú stále širšie uplatnenie v oblasti smart systémov, ktoré spolu s riadením ako aj využitím nových materiálov výrazne zlepšujú funkčnosť skúmaného systému. Práca by mala byť zameraná na modelovanie ľahkých štruktúr s umiestnenými piezoelektrickými snímacími a akčnými členmi pomocou metódy konečných prvkov, redukciu modelu za účelom riadenia pomocou tzv. model order reduction a návrhom riadiaceho systému. Súčasťou práce by mala byť aj validácia vybraných modelov na fyzikálnom experimente.
Annotation in English: Piezoelectric materials can be used in many application areas of smart systems and together with the usage of new materials significantly enhance the functionality of the investigated system. The work should be focused on the modeling of light structures with the piezoelectric actuators and sensors using finite element method, reduction of model to control the system by model order reduction and control system design. The work should also contain physical experiments in order to validate of the selected models.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MS Mechatronic Systems-- not entered -- -- not entered --