23. 9. 2019  15:05 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modelovanie piezoelektrických smart systémov
Názov témy anglicky: Modeling of piezoelectric smart systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Anotácia: Piezoelektrické materiály nachádzajú stále širšie uplatnenie v oblasti smart systémov, ktoré spolu s riadením ako aj využitím nových materiálov výrazne zlepšujú funkčnosť skúmaného systému. Práca by mala byť zameraná na modelovanie ľahkých štruktúr s umiestnenými piezoelektrickými snímacími a akčnými členmi pomocou metódy konečných prvkov, redukciu modelu za účelom riadenia pomocou tzv. model order reduction a návrhom riadiaceho systému. Súčasťou práce by mala byť aj validácia vybraných modelov na fyzikálnom experimente.
Anotácia anglicky: Piezoelectric materials can be used in many application areas of smart systems and together with the usage of new materials significantly enhance the functionality of the investigated system. The work should be focused on the modeling of light structures with the piezoelectric actuators and sensors using finite element method, reduction of model to control the system by model order reduction and control system design. The work should also contain physical experiments in order to validate of the selected models.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MS mechatronické systémy