19. 7. 2019  18:34 Dušana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj softvérovej podpory pre optimalizáciu procesu plynulého odlievania ako systému s rozloženými parametrami.
Názov témy anglicky: Development of software support for optimization of continuous casting process as distributed parameter systems.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Anotácia: Numerické modelovanie technologických procesov pri spracovaní kovov s využitím komerčne dostupných softwarových balíkov je v priemyselnej praxi prítomné už mnoho rokov. Vďaka výpočtovej sile a schopnostiam HW a SW nekladú dnes spomínané systémy nijaké principiálne prekážky na širokospektrálnu optimalizáciu procesu plynulého odlievania ocele. Cieľom zadania dizertačnej práce je vývoj softvérových nástrojov a numerických modelov pre účely komplexných numerických analýz, návrhu riadenia s cieľom optimalizácie procesu výroby zadaného nosného formátu na zariadení plynulého odlievania ocele.
Anotácia anglicky: Numerical modeling of technological processes in the metal industry by means commercially available software packages is available for many years. With regard to computing power and HW & SW capabilities the aforementioned systems do not present any obstacles for the wide-spectrum optimization in continuous casting of steel. The aim of dissertation thesis is the development of software tools and computational models for use in complex numerical analyses, design of control systems with a focus on the core-produced given billet on the continuous casting machine.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov-- nezadané -- -- nezadané --