20. 7. 2019  9:37 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh alternatívneho materiálového modelu pre numerické modelovanie správania sa hyperelastických materiálov
Názov témy anglicky: Alternative material model proposal for numerical simulation of the behaviour of hyperplastic materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky - SjF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Anotácia: Dizertačná práca sa zameriava na vypracovanie a numerické overenie materiálového modelu pre hyperelastické materiály na báze St-Venantovho-Kirchhoffovho materiálu s alternatívnymi Lagrangeovskými a Eulerovým mierkami, kde výsledná mierka pretvorenia je kombináciou alternatívnych mierok s neznámymi koeficientami, ktoré treba vypočítať tak, aby numerická odozva sa zhodovala odozvou materiálu z experimentálnych testov. V Lagrangeovom opise konštitutívnej rovnice materiálu sa využíva nelineárna mechanika kontinua materiálu zdokonalená na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky, ktorá je schopná objektívne a termodynamicky konzistentne formulovať konštitutívnu rovnicu materiálu v rýchlostnom tvare.
Anotácia anglicky: The aim of the PhD thesis is to develop and verify a material model for hyperelastic materials based on the StVenant-Kirchhoff material model which uses alternative Lagrangan and Eulerian finite strain measures, where the final strain measure is a combination of alternative strain measures using unknown coefficients which have to be determined in such a way that the numerical response coincides with the experimental response observed during mechanical testing of the material. In the Lagrangian description of the constitutive equation of the material an improved nonlinear continuum theory of finite-deformations of elastic material is used, improved at the department of Applied Mechanics and Mechatronics, utilizing objective and thermodynamically consistent formulation of the rate form of the constitutive equation of the material.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-APLM aplikovaná mechanika-- nezadané -- -- nezadané --