Oct 23, 2019   9:00 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Návrh materiálového modelu na modelovanie poškodenia kovových materiálov v extrémnych podmienkach s prechodom húževnatého charakteru porušenia na krehký
Title of topic in English: Material model proposal for modelling material degradation of metallic materials operating under extreme conditions including ductile-to-brittle failure mode transition
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of applied mechanics and mechatronics - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Annotation: Dizertačná práca sa zameriava na vypracovanie a numerické overenie materiálového modelu na modelovanie správania sa a poškodenia kovových materiálov v ktorých konečné deformácie sa prebiehajú pri extrémnych rýchlostiach pretvorenia s možným prechodom húževnatého charakteru porušenia materiálu na krehký. V Lagrangeovom opise konštitutívnej rovnice materiálu sa využíva nelineárna mechanika kontinua konečných deformácii termoelastoplastického materiálu zdokonalená na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky, ktorá je schopná objektívne a termodynamicky konzistentne formulovať konštitutívnu rovnicu materiálu v rýchlostnom tvare.
Annotation in English: The aim of the PhD thesis is to develop and verify a material model for numerical simulation of behaviour and material degradation of metallic materials in which finite deformations take place at high strain-rates including ductile-to-brittle failure mode transition. In the Lagrangian formulation of the constitutive equation of the material there is used the nonlinear continuum theory of finite deformations of thermoelastoplastic material developed at the institute of applied mechanics and mechatronics, which can describe the rate form of the constitutive equation of the material in an objective and a thermodynamically consistent manner.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-APLM Applied Mechanics