17. 6. 2019  8:48 Adolf
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Príspevok k riešenia nosníkov a rámov na nelinearnych pružných podkladoch
Název tématu anglicky: Contribution to the solution of beams and frames on nonlinear elastic foundation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Anotace: Cieľom dizertačnej práce bude na vybraných nosníkoch a rámoch na nelineárnom pružnom podklade zrealizovať nasledujúce úlohy: - vykonať rozbor neurčitostí v mechanickej sústave a zapracovať teóriu možnosti ako nástroj na analýzu mechanickej sústavy - navrhnúť a prezentovať numerické postupy a algoritmy na efektívne riešenie nedeterministických typov úloh v mechanike - riešiť nosníkov a rámov na nepružnom podklade vybranou metódou (napr. MKP, resp. pravdepodobnostná metóda SBRA) - na riešenie bude používaný program ANSYS, MATLAB, AntHill
Anotace anglicky: The dissertation will be solve for the beams and frames on a nonlinear elastic foundation the following tasks: - Perform an analysis of uncertainties in the mechanical system and incorporate the possibility of a theory as a tool for the analysis of mechanical systems - Propose and present the numerical methods and algorithms for efficiently solving non-deterministic types of tasks in mechanics - Solve a beams and frames of inelastic foundation selected numerical method (eg FEM, or probabilistic SBRA) - The solution will be used by ANSYS, MATLAB, AntHillOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-APLMxA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku)-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-APLME aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-APLMExA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku)-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-APLM aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --