Jun 26, 2019   2:17 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch s využitím neurónových sietí
Title of topic in English: Stress-strain analyzis for stir friction welding influence of various input parameters using neural network
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of applied mechanics and mechatronics - FME
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Annotation: Cieľom dizertačnej práce bude zrealizovať nasledujúce úlohy: - vykonať rozbor súčasného stavu riešenia trecieho zvárania pomocou numerických metód založených na MKP - na základe rozboru vybrať vhodný spôsob modelovania trecieho zvárania s premiešavaním - navrhnúť a prezentovať algoritmy na efektívne riešenie použitím neurónových sietí - natrénovať neurónovú sieť pre rôzne vstupné parametre - na riešenie bude používaný program ANSYS, MATLAB, SYSWELD
Annotation in English: The thesis will realized the following tasks: - Perform an analysis of the current state of friction welding solutions using numerical methods based on FEM - Based on the analysis to select the appropriate method of modeling friction welding with stirring - Propose and present algorithms for efficient solution using neural networks - Painted on neural network for different input parameters - The solution will be used by ANSYS, MATLAB, SYSWELDLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-APLME Applied Mechanics-- not entered -- -- not entered --
D-APLMExA Applied Mechanics (in english language)-- not entered -- -- not entered --
D-APLMxA Applied Mechanics (in english language)-- not entered -- -- not entered --
D-APLM Applied Mechanics-- not entered -- -- not entered --