Oct 20, 2019   7:51 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Úsporné legovanie zlievarenských Al-Si zliatin so zvýšeným obsahom železa.
Title of topic in English: Microalloying of foundry Al-Si alloys with high content of iron.
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Annotation: Fyzikálno-metalurgické vlastnosti zlievarenských materiálov na báze Al-Si výrazne ovplyvňuje prítomnosť plynov a škodlivých prímesí, ku ktorým v prvom rade patrí Fe. Železo tvorí v silumíne tvrdé a krehké fázy, ktoré spôsobujú pokles pevnosti a zhoršenie plastických vlastností odliatkov. Cieľom dizertačnej práce bude výskum možností metalurgickej kompenzácie negatívneho pôsobenia železa na mechanické vlastnosti silumínov úsporným legovaním taveniny prísadami typu modifikátorov.
Annotation in English: The presence of gases and harmful contaminants, which primarily include iron affect significantly the physical-metallurgical properties of the foundry Al-Si alloys. In the Al-Si alloys, the iron forms the hard and brittle phases, which cause the drop in strength and worsening in plastic properties of castings. The aim of PhD. thesis will be to study the possibility of metallurgical offset the iron negative action on mechanical properties of Al-Si alloys by microallyoing of a liquid metal. The microallyoing additions will be of type of modifiers.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-STM Mechanical Engineering Technologies and Materials