Jun 20, 2019   1:32 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Dešifrovanie v kryptosystéme LEDApkc
Title of topic in English: Decryption in the LEDApkc cryptosystem
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Summary: Pokrok vo vývoji kvantového počítača má vážne dôsledky aj pre kryptografiu. Je známe, že dostatočne vykonné kvantové počítače budú vedieť efektívne riešiť problém faktorizácie čísla na prvočísla a problém diskrétneho logaritmu. Na náročnosti riešenia týchto problémov je založená bezpečnosť v súčasnosti používaných asymetrických kryptosystémov (napríklad RSA). To znamená, že v prípade existencie dostatočne výkonného kvantového počítača by súčasné asymetrické kryptosystémy už neboli bezpečné. Niektoré odhady hovoria, že takto vykonné kvantové počítače by mohli existovať už o 10 rokov. Je preto dôležité, pracovať na vývoji nových asymetrických kryptosystémov, ktoré budú odolné voči útokom kvantového počítača, a ktoré by mohli nahradiť súčasné asymetrické kryptosystémy. Na dôležitosť tejto témy upozornil aj americký inštitút pre štandardy a technológiu NIST v správe Report on Post-Quantum Cryptography (správa je dostupná na https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NIST.IR.8105.pdf ). NIST zároveň vyhlásil súťaž Post-Quantum Cryptography Standardization Process ( https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization ) s cieľom navrhnúť nové kryptografické štandardy odolné voči kvantovým počítačom. Do súťaže prišlo vyše 60 návrhov kryptosystémov (všetky návrhy su verejne dostupné na https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/round-1-submissions ). Tieto návrhy budú v najbližších rokoch verejne analyzované vedeckou komunitou s cieľom vybrať najlepších kandidátov. Jedným z navrhnutých kryptosystémov je LEDApkc. Tento kryptosystém využíva QC-LDPC kódy. Pri šifrovaní sa správa prevedie na kódové slovo QC-LDPC kódu a ku kódovému slovu sa pridá chyba. Pri dešifrovaní je potrebné túto chybu odstrániť. Chybu je možné odstraniť použitím tajného kľúča, ktorý tvoria matice H a Q. Na odstránenie chyby je možné použiť dve metódy: buď sa použije dekódovací algoritmus pre QC-LDPC kódy, ktorý využíva maticu H, alebo sa použije dekódovací algoritmus pre QC-MDPC kódy, ktorý používa maticu H*Q. Cieľom práce je porovnať efektívnosť týchto dvoch metód. Úlohy: 1. Naštudujte princípy fungovania kryptosystému LEDApkc. 2. Oboznámte sa s implementáciou kryptosystému LEDApkc (implementácia je v jazyku C). 3. Porovnajte efektívnosť dvoch vyššie spomenutých metód na odstránenie chyby zo správy zašifrovanej kryptosystémom LEDApkc. Literatúra: 1. Popis kryptosystému LEDApkc: https://www.ledacrypt.org/documents/LEDApkc_spec_latest.pdfLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied InformaticsI-API-BIS Security of Information Technologies-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.