20. 9. 2019  13:53 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dešifrovanie v kryptosystéme LEDApkc
Názov témy anglicky: Decryption in the LEDApkc cryptosystem
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Abstrakt: Pokrok vo vývoji kvantového počítača má vážne dôsledky aj pre kryptografiu. Je známe, že dostatočne vykonné kvantové počítače budú vedieť efektívne riešiť problém faktorizácie čísla na prvočísla a problém diskrétneho logaritmu. Na náročnosti riešenia týchto problémov je založená bezpečnosť v súčasnosti používaných asymetrických kryptosystémov (napríklad RSA). To znamená, že v prípade existencie dostatočne výkonného kvantového počítača by súčasné asymetrické kryptosystémy už neboli bezpečné. Niektoré odhady hovoria, že takto vykonné kvantové počítače by mohli existovať už o 10 rokov. Je preto dôležité, pracovať na vývoji nových asymetrických kryptosystémov, ktoré budú odolné voči útokom kvantového počítača, a ktoré by mohli nahradiť súčasné asymetrické kryptosystémy. Na dôležitosť tejto témy upozornil aj americký inštitút pre štandardy a technológiu NIST v správe Report on Post-Quantum Cryptography (správa je dostupná na https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NIST.IR.8105.pdf ). NIST zároveň vyhlásil súťaž Post-Quantum Cryptography Standardization Process ( https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization ) s cieľom navrhnúť nové kryptografické štandardy odolné voči kvantovým počítačom. Do súťaže prišlo vyše 60 návrhov kryptosystémov (všetky návrhy su verejne dostupné na https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/round-1-submissions ). Tieto návrhy budú v najbližších rokoch verejne analyzované vedeckou komunitou s cieľom vybrať najlepších kandidátov. Jedným z navrhnutých kryptosystémov je LEDApkc. Tento kryptosystém využíva QC-LDPC kódy. Pri šifrovaní sa správa prevedie na kódové slovo QC-LDPC kódu a ku kódovému slovu sa pridá chyba. Pri dešifrovaní je potrebné túto chybu odstrániť. Chybu je možné odstraniť použitím tajného kľúča, ktorý tvoria matice H a Q. Na odstránenie chyby je možné použiť dve metódy: buď sa použije dekódovací algoritmus pre QC-LDPC kódy, ktorý využíva maticu H, alebo sa použije dekódovací algoritmus pre QC-MDPC kódy, ktorý používa maticu H*Q. Cieľom práce je porovnať efektívnosť týchto dvoch metód. Úlohy: 1. Naštudujte princípy fungovania kryptosystému LEDApkc. 2. Oboznámte sa s implementáciou kryptosystému LEDApkc (implementácia je v jazyku C). 3. Porovnajte efektívnosť dvoch vyššie spomenutých metód na odstránenie chyby zo správy zašifrovanej kryptosystémom LEDApkc. Literatúra: 1. Popis kryptosystému LEDApkc: https://www.ledacrypt.org/documents/LEDApkc_spec_latest.pdfObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.