27. 6. 2019  4:00 Ladislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Kultúrne dedičstvo ako súčasť územného kapitálu a jeho využitie v rozvojových stratégiách obcí a regiónov
Názov témy anglicky: Cultural heritage as part of territorial capital and its use in development strategies of municipalities and regions
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu STU - OUP REK
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Anotácia: Uplatnenie objektov/areálov kultúrneho dedičstva v rozvojových stratégiách obcí a regiónov v súčasnosti je nedostatočné. Príčina často spočíva v nedostatočnom poznaní využiteľných hodnôt tohto dedičstva. Kvatitatívne neurčité vyjadrenie nehmotných hodnôt dedičstva tiež prispieva k nedoceneniu jeho využiteľného potenciálu. Cieľom dizertačnej práce bude prispieť k objasneniu hodnotových kategórií kultúrneho dedičstva z aspektu príspevku k rozvoju obcí a regiónov a jeho kvantifikované vyjadrenie ako súčasti územného kapitálu.
Anotácia anglicky: The use of cultural heritage sites / sites in development strategies of municipalities and regions is currently insufficient. The cause often lies in the lack of knowledge of the usable values ​​of this heritage. The quantitatively vague expression of the intangible values ​​of the heritage also contributes to the underestimation of its useful potential. The aim of the dissertation thesis is to contribute to the clarification of value categories of cultural heritage from the aspect of contribution to the development of municipalities and regions and its quantified expression as part of the territorial capital.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-PP priestorové plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --