16. 6. 2019  4:36 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Stredoeurópska plánovacia kultúra – komparatívna analýza a perspektívy
Názov témy anglicky: Central European Planning Culture – Comparative Analysis and Perspectives
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu STU - OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Anotácia: Priestorové plánovanie vnímame ako súbor manažérskych aktivít a postupov zameraných na zabezpečenie udržateľnosti priestorového rozvoja rôznych teritoriálnych a sídelnych systémov. Rola priestorového plánovača sa v nedávnej minulosti razantne zmenila – od projektanta spoločnej budúcnosti smerom k mediátorovi a facilitátorovi priestorového rozvoja. (Post)moderné priestorové plánovanie musí brat do úvahy a zaoberať sa aj s nemateriálnymi, mäkkými faktormi ako je komunita, identita miesta, sociálne správanie či ľudské hodnoty. Posledná globálna kríza zvýraznila tieto faktory, predovšetkým vo vzťahu k teritoriálnym väzbám vysoko mobilného kapitálu. Ukázalo sa, že vysoko vyprofilovaná a autentická plánovacia kultúra, ponímaná ako súbor hodnôt, princípov a postupov uplatňujúcich sa v plánovacej praxi, hrá svoju významnú úlohu v priestorovom rozvoji akéhokoľvek teritória. Naviac, plánovacia kultúra neovplyvňuje iba priestorové a územné procesy, ale vstupuje do dynamiky vývoja celej spoločnosti. Analýzy ukázali, že predovšetkým autoritatívne a byrokratické plánovacie kultúry majú veľké problémy čeliť výzvam súčasnej, vysoko komplexnej spoločnosti. Stredoeurópska plánovacia kultúra, jej genéza a komparatívne výhody vo vzťahu k teritoriálnemu kapitálu, ako aj jej budúce perspektívy sú hlavnými ohniskami tejto témy. Kľúčové slová: plánovacia kultúra, participatívne plánovanie, hodnoty, Stredná Európa
Anotácia anglicky: Spatial planning is a set of managerial activities focused on support and protection of sustainability in spatial development across different scales of settlement systems. The role of planners is recently dramatically changing from the position of the designers of the future towards the mediators and managers of the development processes as (post)modern spatial planning is has to deal intensively with immaterial and qualitative variables and phenomena like community, identity, place, social behaviour or human values. Last global crisis highlighted the need for special attention dedicated to these issues especially in the context of territorial fixing of the mobile capital. It has shown that highly profiled and authentic planning culture, considered as a typical set of principles, values and approaches, plays an important role in the spatial development of any territory. Moreover, planning culture significantly shapes not only territorial and spatial processes, but also the dynamics of entire society. Analysis of the past has often shown that especially authoritarian and beaurocratic planning cultures failed in the process of dealing with challenges of high complexity. Central European planning culture is a valuable asset of territorial capital and its specific features and characteristics are the main focus of this topic. Key words: planning culture, participative planning, values, Central EuropeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-PP priestorové plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --