Oct 15, 2019   3:25 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Tvarová a rozmerová optimalizácia lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov
Title of topic in English: Shape and dimensional optimization of pressing tools of densification machines
State of topic: approved (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Annotation: Cieľom dizertačnej práce bude definovať a kvantifikovať vplyv vybraných konštrukčných a materiálových parametrov lisovacích nástrojov zhutňovacích strojov na výslednú kvalitu výliskov z biomasy. Sekundárnym cieľom môže byť definovanie vplyvu uvedených parametrov na výsledné opotrebovanie lisovacích nástrojov. Vhodnou kombináciou menovaných parametrov a správnou voľbou materiálu, technológie výroby a tepelnej úpravy, je možné zvýšiť kvalitatívne parametre produkcie (tuhých biopalív), ale aj znížiť enormné opotrebovanie lisovacích nástrojov v procese lisovania biomasy. Súčasťou dizertačnej práce bude experimentálny výskum, ktorý sa bude vyhodnocovať z hľadiska výslednej kvality výliskov, výsledného opotrebovania lisovacieho nástroja, a taktiež dilatáciu výliskov. Cieľom je definovať a stanoviť vzájomné vzťahy sledovaných parametrov. Uvedené vplyvy sledovaných parametrov sa budú definovať a kvantifikovať v závislosti od typu odpadovej biomasy. Výsledkom bude navrhnutý matematický model, popisujúci proces lisovania s ohľadom výsledné opotrebovanie lisovacieho nástroja a s ohľadom na výslednú kvalitu výliskov.
Annotation in English: The aim of the dissertation is to define and quantify the influence of selected structural and material parameters of densification machines pressing tools on biomass densification process. Secondary aim could be definition of mentioned parameters effect with respect to the final pressing tool wearing. With a suitable combination of mentioned parameters and with the correct choice of materials, production technology and thermal treatment, is possible to increase the final solid biofuels quality and also to reduce the enormous pressing tool wear during the biomass densification process. An important part of the dissertation is experimental research, which will be evaluated in terms of the final pressing tool wear, the final briquettes quality as well as briquettes dilation. The aim is to define and to determine the mutual relationships of investigated parameters. Those effects of investigated parameters will be defined and quantified according to the type of biomass waste. The result of the dissertation will be also designed mathematical model which should describe the biomass densification process with respect to the final pressing tool wear and with respect to the final briquettes quality.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-VSAZxA Production Machines and Equipment