24. 6. 2019  11:23 Ján
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Aplikácia robotickej kinematickej štruktúry pri materiálovom zhodnocovaní odpadov
Název tématu anglicky: Application of robotic kinematic structure in material recovery
Stav tématu: schváleno (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Anotace: Snahou dizertačnej práce je prepojiť robotickú kinematickú štruktúru, s aditívnom výrobou dielov a materiálovým zhodnocovaním odpadov. Cieľom dizertačnej práce bude definovať a kvantifikovať vplyv vybraných technologických a materiálových parametrov procesu výroby kompozitných materiálov prostredníctvom aditívnej výroby na mechanické parametre výrobkov z uvedených kompozitných materiálov na báze odpadov. Celý proces výroby a materiálové zhodnocovania sa bude realizovať s využitím robotickej kinematickej štruktúry. Preto sú dôležitými sekundárnymi cieľmi tiež konštrukčný návrh tlačovej hlavy pre tlač kompozitných odpadových materiálov, konštrukčný návrh prepojenia tlačovej hlavy a robota a optimalizácia technologických a prevádzkových parametrov robota s ohľadom na 3D tlač.
Anotace anglicky: The aim of this dissertation is to crossconnect the robotic kinematic structure, additive production and material recovery of wastes. The aim of the dissertation thesis will be to define and quantify the influence of selected technological and material parameters of the composite material production process by means of additive production on mechanical parameters of products from the mentioned waste-based composite materials. The entire production and material recovery process will be implemented using a robotic kinematic structure. Therefore, the design of the printing head for printing of composite´s based waste materials, the design of the printing head - robot interface, and the optimization of the robot's technological and operational parameters with respect to 3D printing are also important secondary objectives.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-VSAZ výrobné stroje a zariadenia-- nezadáno -- -- nezadáno --