Jun 20, 2019   5:57 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Návrh novej jednočíselnej veličiny pre hodnotenie zvukovej izolácie medzibytových stien
Title of topic in English: Design of new single number quantity for evaluation of sound insulation
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Annotation: V oblasti stavebnej akustiky chýba v Európe jednotná klasifikačná schéma, ktorá by medzinárodným investorom umožnila jednoduchšiu orientáciu na Európskom stavebnom trhu. Ide o kategorizáciu, na základe ktorej by bolo možné porovnať nielen materiály ako také, ale aj celé stavebné systémy a budovy z hľadiska ich zvukovoizolačnych vlastností. V súčasnosti používaný parameter váženej vzduchovej nepriezvučnosti (Rw) sa z hľadiska zabezpečenia akustického komfortu ukázal ako nepostačujúci najmä ak porovnávame podstatne odlišné stavebné systémy (napr. “ľahké” a “ťažké”). Na Slovensku dokonca nie sú legislatívne záväzné ani adaptačné činitele spektra a hodnotenie zvukovej izolácie u nás je preto absolútne nevyhovujúce. Hlavným zameraním práce je: (1) Návrh nového spektra hluku, zodpovedajúceho súčasným akustickým podmienkam (2) Návrh jednočíselného hodnotenia medzibytových stien z hľadiska zvukovej izolácie prostredníctvom psychoakusticého parametra Hlasitosť (son) (3) Overenie novej veličiny prostredníctvom laboratórnych posluchových testov Súčasťou dizertačnej práce bude tiež revízia existujúcich slovenských technických noriem a zákonov, ktoré súvisia s určením vzduchovej a krokovej akustickej izolácie v obytných budovách a vypracovanie dokumentu (nazývaným tiež “state of the art”, čiže “súčasná situácia“ na Slovensku), ktorý bude slúžit ako podklad pre rokovanie krajín EÚ o harmonizácii stavebno-akustických noriem.
Annotation in English: Nowadays, a simple classification scheme, which would allow the better orientation on European building market for international investors, is missing in field of building acoustics in EU. This scheme should allow to compare not only materials themselves but also whole building systems and buildings in terms of their sound insulation properties. Currently used parameter weighted sound reduction index (Rw) has turned to be not sufficient in terms of providing acoustic comfort especially while comparing substantially different building systems (e. g. light-weight and heavy-weight). Moreover, spectrum adaptation terms are not legislatively mandatory in Slovakia. Therefore, the evaluation of sound insulation in Slovakia is unacceptable. The main aim of the thesis: (1) Design of the new noise spectrum, corresponding to current acoustic conditions (2) Design of single number rating of partition walls between dwellings in terms of sound insulation using psychoacoustic parameter Loudness N (son) (3) Verification of new parameter using laboratory listening tests The crucial part of the thesis will be also revision of existing Slovak technical standards and laws, which are dealing with determination of airborne and impact acoustic insulation in dwelling houses and preparation of document (state of the art of current situation in Slovakia), which will be used as the basis for negotiation of European Union countries on harmonization of building-acoustic standards.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TKPS4 Theory and Structures of Buildings -- not entered -- -- not entered --