Jun 20, 2019   4:16 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Riešenia tepelných mostov pri tepelnej izolácii z vnútornej strany
Title of topic in English: Solution of thermal bridging at internal thermal insulation systems
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Peter Matiašovský, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Peter Matiašovský, PhD.
External educational institution: Institute of Construction and Architecture of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Cieľom práce je hľadanie optimálneho riešenia korekcie tepelných mostov pri aplikácii tepelnej izolácie vonkajších konštrukcií budov z vnútornej strany. Práca bude pozostávať z nasledujúcich krokov: 1. Výber charakteristických vonkajších konštrukcií historických budov, s variantnými návrhmi tepelnej izolácie z vnútornej strany pre vybrané konštrukcie. 2. Numerická analýza tepelno-vlhkostného správania navrhnutých riešení v oblasti tepelných mostov, s návrhmi korekcie analyzovaných tepelných mostov pomocou dodatočnej tepelnej izolácie. 3. Optimalizácia navrhovaných korekcií tepelných mostov na základe opakovanej numerickej analýzy. 4. Experimentálne overenie navrhnutých optimálnych riešení korekcie tepelných mostov pri tepelnej izolácii z vnútornej strany. Výsledkom bude katalóg základných riešení korekcie tepelných mostov pre navrhnuté vnútorné tepelné izolácie.
Annotation in English: An objective of the work is to find the optimum solutions of thermal bridging correction at interior thermal insulation of buildings. The work will consist of the following stages: 1. Selection of external envelope structures characteristic for historical or monument protected buildings, with variant designs of interior thermal insulation for the selected structures. 2. Numerical analysis of hygrothermal performance of the designed solutions focused on thermal bridges, with designs of the thermal bridges correction by additional thermal insulation. 3. Optimisation of the designed corrections on basis of repeated numerical analysis. 4. Experimental testing the designed optimum solutions of the thermal bridging correction. The results will have a form of the catalogue of basic solutions of thermal bridging correction for the designed interior thermal insulations.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TKPS4 Theory and Structures of Buildings -- not entered -- -- not entered --