18. 9. 2019  13:59 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Piezoelektrické snímače a akumulátory energie
Názov témy anglicky: Piezoelectric sensors and energy harvesters
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriel Vanko, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Gabriel Vanko, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti je potreba využitia nových progresívnych materiálov pre senzoriku v oblasti snímania rôznych fyzikálnych veličín v nehostinných podmienkach vysokých teplôt a chemicky agresívnych prostredí. Materiály zo skupiny III-nitridových (III-N) polovodičov sú vhodnými kandidátmi na takéto účely. Jedným z výhod materiálového systému GaN je možnosť priamej monolitickej integrácie snímacieho prvku s riadiacou a napájacou GaN elektronikou na spoločnom čipe. Práve akumulátor energie patrí v súčasnosti k najmenej prebádaným aplikačným oblastiam mikroelektromechanických systémov (MEMS) na báze skupiny III-N. Vo všeobecnosti tieto prvky využívajú skutočnosť, že piezoelektrická polarizácia v danej vrstve môže byť zmenená externe pôsobiacimi silami. Generovaný náboj je potom možné snímať a následne uchovávať pre účely napájania senzora. Koncept návrhu je stále vysoko aktuálnou výzvou z hľadiska optimalizácie efektívnosti premeny náboja. V tejto oblasti sa črtajú možnosti využitia materiálov s vysokými hodnotami piezoelektrických koeficientov (oxid zinočnatý ZnO, titaničitan olovnato-zirkoničitý Pb[ZrxTi1-x]O3, známy tiež ako PZT a najnovšie 2D materiály zo skupiny monochalkogeníd) v kombinácii s už spomenutým GaN. Úlohy: -1. Prehľad súčasného stavu; -2. Oboznámenie sa s metódami rastu tenkých vrstiev s vysokými hodnotami piezoelektrických konštánt na povrchu heteroštruktúry AlGaN/GaN a štúdium ich vlastností; -3. Návrh technológie a charakterizácia akumulátorov energie na báze materiálového systému AlGaN/GaN v hybridnej integrácii s tenkými piezoelektrickými vrstvami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.