23. 9. 2019  15:45 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Matematické modelovanie inzulín-glukózového systému
Názov témy anglicky: Mathematical Models of Insulin-Glucose System
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Tárník, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Tárník, PhD.
Abstrakt: Predmetom práce je štúdium vybraných matematických modelov interakcie inzulínového podsystému a glukózového podsystému zdravého subjektu a subjektu s ochorením Diabetes mellitus typu 1. Úlohou je realizácia numerickej simulácie rôznych scenárov denného režimu diabetika s cieľom pomôcť diabetikom lepšie pochopiť ochorenie a prispieť tak k lepšej kompenzácii diabetu. Cieľom je tiež analýza modelov inzulín-glukózového systému z hľadiska uplatnenia teórie automatického riadenia. Úlohy: 1) Naštudujte vybrané matematické modely inzulín-glukózového systému a vytvorte simulačné programy a schémy. 2) Zvoľte rôzne scenáre denného režimu diabetika a pomocou simulácie vyhodnoťte priebeh zvolených veličín (koncentrácia glukózy a pod.). Cieľom je pomoc pri diabetickej edukácii. 3) Vypracujte prehľad možností automatizovaného dávkovania inzulínu. 4) Vypracujte písomnú prácu o riešení úloh.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.