28. 1. 2020  3:05 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv biomechanických parametrov oka na aplanáciu
Názov témy anglicky: Influence of Biomechanical Parameters on Eye Applanation
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky - SjF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je sledovanie vplyvu základných biomechanických parametrov ľudského oka na jeho aplanáciu počas vyšetrenia vnútro-očnicového tlaku. Tým sa stanovia rozsahy a vplyv na presnosť a spoľahlivosť merania očného tlaku. Meranie očného tlaku je dôležité v prevencii zeleného zákalu.
Anotácia anglicky: The aim of this work is to determine the influence of basic biomechanical parameters of human eye on the applanation during the eye pressure measuring. Thus all ranges and influences of eye pressure measuring on the accuracy and the reliability will be done. The measurement of eye pressure is important in the glaucoma prevention.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-APLM aplikovaná mechanika