Oct 23, 2019   4:28 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vývoj nefiltrovaných širokopásmových etalonových detektorů pro aplikace zajištění metrologické návaznosti pro fotometrii LED, OLED zdrojů.
Title of topic in English: Development of the non-filtered broadband standard detectors as new standard photometers for a measuements of photometric quantities of LED and OLED light sources .
State of topic: approved (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Faculty of Mechanical Engineering
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD.
Annotation: Zdroje optického záření založené na aplikaci LED v posledních letech masivně nahrazují dosud používané tradiční zdroje (žárovky, výbojky a zářivky) jak v oblasti osvětlování, tak i v širších technologických aplikacích využívajících optické záření i mimo viditelné spektrum. Moderní metrologické schéma návaznosti realizované v předních NMI využívají referenčních radiometrů pro absolutní spektrální kalibrace primárních filtrovaných fotometrů. Specifické parametry LED a OLED zdrojů teoreticky umožňují překlenout nutnost použití primárních filtrovaných fotometrů a dovolují aplikovat přímo absolutně spektrálně charakterizované nebo kvantově predikovatelné referenční radiometry jako zdroje návaznosti. Cílem této práce je jednak navrhnout a realizovat sadu pasťových referenčních nefiltrovaných detektorů, provést jejich metrologickou charakterizaci a vyvinout metodu a matematické modely pro přenos veličiny spektrální responzivity referenčního detektoru na fotometrickou veličinu osvětlenosti. Současně s tím bude studována možnost přímé aplikace kvantově predikovatelných absolutních detektorů PQED Součástí práce bude: - Provedení rešerše současných existujících technologií širokopásmových LED a OLED zdrojů optického záření - realizaci referenčních nefiltrovaných detektorů na bázi 3- a 5-prvkových pasťových měřicích geometrií - Zpracování matematických modelů pro přenos veličiny spektrální responzivity referenčního detektoru na fotometrickou veličinu osvětlenosti - vypracování metodických postupů pro zajištění přímé návaznosti na primární etalonové fotometry a detektory ČMI s cílem snížení nejistoty měření na 0,8 % - Porovnání dosažených výsledků s přímou aplikací kvantově predikovatelných absolutních cetektorů (PQED)
Annotation in English: LED based optical radiation sources are have currently started massively replacing traditional sources both in area of general lighting applications as well as in the broader scope of Optical technologies utilising the Optical radiation outside the visible spectrum range. The advanced metrology traceability chains realised in leading NMIs in Europe utilise the absolutely calibrated broadband radiometers for calibrating primary photometers providing thus in twos steps metrology traceability from spectral radiant flux down to photometry units. Nevertheless, specific spectral properties of LED and OLED based light sources allow to apply the broadband standard radiometers directly as a new primary photometers thus shortenining the traceability chain significantly. Here the application of the absolute predictable quantum efficiency detectors (PQEDs) provides the hopeful alternative solution. This work aims to propose, realise, characterise the set of 3- and 5- element non-filtered standard detectors and to provide their metrology characterisation. The mathematical models supporting the transfer from spectral radiant flux down to luminous responsivity will be developed. Achieved results will be compared with the application of Predictive Quantum Efficiency Detectors (PQEDs) This work will cover: - The investigation of existing technologies of broadband LED based sources of optical radiation - The realisation of set of 3- and 5-element standard trap detectors - The development of mathematical models supporting the transfer from spectral radiant flux down to luminous responsivity - Comparison of achieved results with those reached via application of PQED detectorsLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MT Metrology