18. 6. 2019  4:53 Vratislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Revitalizácia a humanizácia degradovaných otvorených priestorov v štruktúre sídla
Názov témy anglicky: Planning and design for the regeneration of derelict urban open spaces
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu STU - OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Anotácia: Sumarizácia poznatkov o problematike degradácie otvorených priestorov v štruktúre sídla, analýza historicko-spoločenských príčin a foriem ich prejavov, identifikácia problémov, všeobecná charakteristika a nové výzvy pre ich humanizáciu a revitalizáciu. Identifikácia kľúčových problémov, postupy a nové trendy v riešení problematiky. Zhrnutie a zhodnotenie špecifík a riešenia problematiky na Slovensku Zhodnocovanie existujúcich sídelných štruktúr v zmysle obnovy pôvodných funkcií zastrešujú okrem iných aj pojmy humanizácia a revitalizácia. Revitalizácia otvorených a špeciálne verejných priestorov sídla je považovaná popri výstavbe na disponibilných plochách za jednu zo základných foriem tvorby urbánneho prostredia. Humanizácia sídelného prostredia zase predstavuje skvalitňovanie a rozširovanie sociálnych požiadaviek a nárokov na priestory, ich sociálne vlastnosti a funkcie vrátane artikulovania verejných a poloverejných priestorov a časopriestorových parametrov rozmiestňovania všetkých druhov občianskej vybavenosti a zelene v sídle.
Anotácia anglicky: Planning and design for the regeneration of derelict urban open places - Landscape and Ruins: Ruins have special meaning in relation to the landscape and the open space: the sense of loss, of harmony broken, and, at the same time, the hope of the future rebirth. Landscape in ruin should be not only archaeological sites or traces of old gardens and sites, but places destroyed by catastrophic events – earthquakes, floods – or by the war, ordinary landscapes like post-industrial areas, abandoned railways areas, contaminated periurban and agricultural landscape, with problems of rejection and disorder. The abandoned places in their several meanings - from the classical ruins to fauxruin gardens created in the English parks, to the ruins of the World War and to more recent ruins of European areas involved in post-conflict reconstruction process and the non-places - the ambivalent spaces that do not hold enough significance to be regarded as "places” are a peculiar aspect of contemporary landscape. The landscape in ruin can have very fast degradation or very slow transformation. In the processes of evolution/devolution landscapes can have various potentialities from the ecological, social and cultural point of view. They are the ‘Third landscape’, and they will become the landscapes of the future. The architecture planning, design and management has the social responsibility to recapture landscapes which are in ruin for different reasons.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-PP priestorové plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --