17. 9. 2019  22:24 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Klasifikácia kognitívnej poruchy
Názov témy anglicky: Classification of cognitive impairment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Anotácia: Modelovanie vizuálnej pozornosti a využitie máp vizuálnej výraznosti (saliency) majú široké využitie pri spracovaní, kompresii a hodnotení kvality obrazových a video údajov. Medzi najdôležitejšie modely ľudskej pozornosti na tvorbu máp vizuálnej výraznosti patria kognitívne modely, ktoré využívajú znalosti z kognitívnej psychológie a znalosti o tom, ako funguje ľudský vizuálny systém. Cieľom je pomocou vizuálnej pozornosti pre špecifické kognitívne poruchy skúmať závislosti a odchýlky od štandardných máp vizuálnej výraznosti. Výskum zahŕňa návrh metód pre tvorbu máp výraznosti so zohľadnením špecifických prvkov, ktoré sú význačné pre sledované kognitívne poruchy. Ťažiskovou časťou je návrh metód, parametrov a reprezentácie, ktoré umožnia čo najefektívnejšiu a najpresnejšiu klasifikáciu kognitívnej poruchy. Ako zdroj vizuálnej informácie budú využité obrazové a video sekvencie a ich kombinácie. Zdrojom vizuálnej pozornosti bude využitý pohyb očí po statickej a pohyblivej scéne, pričom bude využitá aj virtuálna realita.
Anotácia anglicky: Modeling of visual attention and the use of saliency maps have a wide use in computer graphics and in processing, compression and quality evaluation of image and video data. The most important models of visual attention to the creation of saliency maps include cognitive models that use knowledge from cognitive psychology and knowledge about human visual system. The aim is to investigate dependencies and deviations from standard saliency maps specific for cognitive impairments. Research includes the design of methods for saliency map creation, considering specific features that are significant for cognitive impairment. The core part is the design of methods, including metrics, parameters and representations, which will allow the most effective and accurate classification of cognitive impairment. The image and video sequences and their combinations will be used as a source of visual information. As a source of visual attention is used the eye tracking. One of used modalities for eye tracking in suitable cases will be an innovative approach using virtual reality (VR).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TL telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --