Aug 24, 2019   3:09 p.m. Bartolomej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Klasifikácia kognitívnej poruchy
Title of topic in English: Classification of cognitive impairment
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Annotation: Modelovanie vizuálnej pozornosti a využitie máp vizuálnej výraznosti (saliency) majú široké využitie pri spracovaní, kompresii a hodnotení kvality obrazových a video údajov. Medzi najdôležitejšie modely ľudskej pozornosti na tvorbu máp vizuálnej výraznosti patria kognitívne modely, ktoré využívajú znalosti z kognitívnej psychológie a znalosti o tom, ako funguje ľudský vizuálny systém. Cieľom je pomocou vizuálnej pozornosti pre špecifické kognitívne poruchy skúmať závislosti a odchýlky od štandardných máp vizuálnej výraznosti. Výskum zahŕňa návrh metód pre tvorbu máp výraznosti so zohľadnením špecifických prvkov, ktoré sú význačné pre sledované kognitívne poruchy. Ťažiskovou časťou je návrh metód, parametrov a reprezentácie, ktoré umožnia čo najefektívnejšiu a najpresnejšiu klasifikáciu kognitívnej poruchy. Ako zdroj vizuálnej informácie budú využité obrazové a video sekvencie a ich kombinácie. Zdrojom vizuálnej pozornosti bude využitý pohyb očí po statickej a pohyblivej scéne, pričom bude využitá aj virtuálna realita.
Annotation in English: Modeling of visual attention and the use of saliency maps have a wide use in computer graphics and in processing, compression and quality evaluation of image and video data. The most important models of visual attention to the creation of saliency maps include cognitive models that use knowledge from cognitive psychology and knowledge about human visual system. The aim is to investigate dependencies and deviations from standard saliency maps specific for cognitive impairments. Research includes the design of methods for saliency map creation, considering specific features that are significant for cognitive impairment. The core part is the design of methods, including metrics, parameters and representations, which will allow the most effective and accurate classification of cognitive impairment. The image and video sequences and their combinations will be used as a source of visual information. As a source of visual attention is used the eye tracking. One of used modalities for eye tracking in suitable cases will be an innovative approach using virtual reality (VR).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TL Telecommunications-- not entered -- -- not entered --