16. 6. 2019  19:48 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Algoritmy pre krátkodobú predikciu glykémie
Názov témy anglicky: Algorithms for short term glycemia prediction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Tárník, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Tárník, PhD.
Abstrakt: Primárnym cieľom práce je navrhnúť systém pre krátkodobú predikciu koncentrácie glukózy v krvi (glykémie) ľudí s diabetom 1. typu. Za vedľajší cieľ možno označiť vytvorenie prehľadu algoritmov, ktoré sú v súčastnosti predmetom výskumu a vývoja v tejto oblasti. Hlavná časť práce predpokladá zvládnutie využitia štandardných lineárnych (black-box) modelov v aplikácii pre predikciu vo všeobecnosti. Predpokladá sa však tiež zhodnotenie a prípadná implementácia algoritmov využívajúcich súčasné dostupné nástroje z oblasti strojového učenia (machine learning) a neurónových sietí. Úlohy: 1. Realizujte spracovanie dát súvisiacich s predikciou glykémie. Zdroje dát: Diabetický denník (elektronický) a systém pre kontinuálne monitorovanie glykémie. 2. Navrhnite a realizujte algoritmus predikcie s využitím štandardných lineárnych (black-box) modelov (napr. ARX). 3. Vypracujte prehľad matematických modelov vhodných pre predikciu glykémie z oblasti strojového učenia (machine learning). 4. Vypracujte prezentáciu príkladu využitia systému pre predikciu glykémie. 5. Vypracujte písomnú správu o riešení úloh.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.