23. 10. 2019  20:06 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Názov témy anglicky: Experimental and numerical analysis of the extreme wind impact to the atypical buildings
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2020/2021
Navrhol: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je analyzovať bezpečnosť a spoľahlivosť budov atypického profilu na účinky extrémneho vetra. V práci nadviazať na doterajšie výsledky v analýzach účinku vetra na budovy. Vplyv vetra na skupiny budov a budovy rôzneho profilu nie je riešený v normách. Cieľom práce bude experimentálne a numericky analyzovať vplyv vetra na modeloch skupiny budov atypického profilu, ktoré nie sú riešené v normách. Modelové simulácie prúdenia vetra realizovať v programe FLUID ANSYS. Parametrické analýzy vplyvu geometrických charakteristík skupiny budov, drsnosti terénu, smeru a rýchlosti vetra sa realizujú na numerických modeloch. Experimentálne vo veternom tuneli BLWT sa overia výsledky získané numericky.
Anotácia anglicky: The aim of this work is to analyze the safety and reliability of buildings atypical profile due to the effects of extreme wind. The results of the analysis of wind load influence to the buildings will be considered. The effect of the wind on buildings and groups of buildings of varying profile is not determined in the standards. The aim of the work is to analyze experimentally and numerically the impact of wind on models of buildings of the atypical profile that are not addressed in the standards. To use the program FLUID ANSYS for the simulations of wind flow on calculation models. Parametric analysis of the influence of geometric characteristics of buildings, terrain roughness, wind direction and speed will be performed on numerical models. The results obtained numerically will be verified on experimental model in wind tunnel BLWT.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-APLME4 aplikovaná mechanika