Oct 20, 2020   10:03 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Nelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložím
Title of topic in English:
Nonlinear dynamic analysis of the soil structure interaction
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., prof. Ing. Milan Sokol, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students:
5
Academic year:
2020/2021
Proposed by: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Annotation: Cieľom práce je analyzovať problémy dynamickej interakcie konštrukcií s podložím pri zohľadnení disipácie energie v dôsledku porušovania konštrukcie, ako aj plastizáciou podložia. Získa sa prehľad o riešení danej problematiky v eurokódoch a v zahraničných normách. Aplikujú sa zjednodušené a podrobné nelineárne výpočty na vytipované konštrukcie a systémy. Vytvorí sa efektívny algoritmus riešenia a programovo spracuje. Porovnajú sa numerické analýzy s výsledkami experimentov. Porovnajú sa zjednodušené a podrobné metódy riešenia danej úlohy. Urobí sa parametrická štúdia pre rýchlu orientáciu projektantov pri riešení vplyvu interakcie konštrukcií s podložím na odozvu. V parametrickej štúdií sa vyhodnotí vplyv rôznych modelov podložia na seizmickú odozvu.
Annotation in English:
The aim of the project is to analyze the soil-structure dynamic interactions considering the energy dissipation during the structure damage and the soil plastification. The review of the solution methods and the requirements of the Eurocodes and other standards will be performed. The simplified and robust nonlinear methods will be applied to the structures and systems. The efficiency algorithms of the solution will be considered and described by calculation programme. The numerical and experimental results will be compared. The simple and robust methods will be compared. The parametric study will be considered for the swift orientation of the engineers who solve the influences of soil-structure interactions to dynamic response. The influencies of the various calculation models to the seismic response will be investigated.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-APLME4 Applied Mechanics