22. 10. 2020  8:44 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložím
Názov témy anglicky:
Nonlinear dynamic analysis of the soil structure interaction
Stav témy:
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov:
5
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je analyzovať problémy dynamickej interakcie konštrukcií s podložím pri zohľadnení disipácie energie v dôsledku porušovania konštrukcie, ako aj plastizáciou podložia. Získa sa prehľad o riešení danej problematiky v eurokódoch a v zahraničných normách. Aplikujú sa zjednodušené a podrobné nelineárne výpočty na vytipované konštrukcie a systémy. Vytvorí sa efektívny algoritmus riešenia a programovo spracuje. Porovnajú sa numerické analýzy s výsledkami experimentov. Porovnajú sa zjednodušené a podrobné metódy riešenia danej úlohy. Urobí sa parametrická štúdia pre rýchlu orientáciu projektantov pri riešení vplyvu interakcie konštrukcií s podložím na odozvu. V parametrickej štúdií sa vyhodnotí vplyv rôznych modelov podložia na seizmickú odozvu.
Anotácia anglicky:
The aim of the project is to analyze the soil-structure dynamic interactions considering the energy dissipation during the structure damage and the soil plastification. The review of the solution methods and the requirements of the Eurocodes and other standards will be performed. The simplified and robust nonlinear methods will be applied to the structures and systems. The efficiency algorithms of the solution will be considered and described by calculation programme. The numerical and experimental results will be compared. The simple and robust methods will be compared. The parametric study will be considered for the swift orientation of the engineers who solve the influences of soil-structure interactions to dynamic response. The influencies of the various calculation models to the seismic response will be investigated.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-APLME4 aplikovaná mechanika