20. 9. 2019  22:12 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hodnotenie radiačného poškodenia vybraných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na posúdenie zvyškovej životnosti tlakovej nádoby reaktora VVER-440-2013
Názov témy anglicky: Radiation damage evaluation of selected materials of nuclear installations
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Anotácia: 1. Analýza súčasného stavu poznania radiačného starnutia reaktorových materiálov vo svete a možnosti predĺženia životnosti jadrových reaktorov. 2. Charakterizácia mechanizmov radiačného poškodenia a radiačnej degradácie vybraných reaktorových ocelí na základe štúdia iniciácie radiačne indukovaných defektov a mikroštrukturálnych zmien pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie. 3. Experimentálne simulovanie radiačného starnutia iónovými implantáciami (Vodík, Helium, Fe). 4. Výpočty a simulácie implantačných profilov pomocou kódu SRIM. 5. Meranie vybraných materiálov z prevádzky, prípadne overovacích vzoriek reaktorových ocelí pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie a meraním rozšírenia Dopplerovského spektra. 6. Zhodnotenie zvyškovej životnosti ocelí 15Kh2MFAA využívaných v reaktoroch VVER-440 V-213 z pohľadu zmien v mikroštruktúre v dôsledku dlhodobého radiačného namáhania.
Anotácia anglicky: 1. Analyse of current state of art in radiation damage of reactor materials in the world and possibilities for long term operation. 2. Characterisation of mechanisms of radiation damage and radiation degradation of reactor steels based on the studies of radiation induced defects and microstructural changes using positron annihilation spectroscopy. 3. Experimental simulation of radiation ageing by ion implantation (H, He, Fe). 4. Calculations and implantation profiles simulation using SRIM code. 5. Measurement of selected materials from operation or surveillance specimens using positron annihilation techniques (lifetime and Doppler broadening techniques). 6. Evaluation of residual lifetime of 15Kh2MFAA steels used in VVER-440 V-213 reactors from the long-term radiation treatment point of view.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-JE jadrová energetika-- nezadané -- -- nezadané --