Dec 14, 2019   9:31 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zníženie spotreby energie v odparke na zahusťovanie čierneho lúhu modifikáciou organickej fázy v ňom
Title of topic in English: Reducing the Energy Consumption of Black Liquor Evaporation Train by Modifying the Organic Fraction therein.
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Summary: Čierny lúh obsahuje organickú fázu (hlavne lignín) pochádzajúcu z dreva. Cieľom práce je získať z odbornej literatúry a zhodnotiť vhodné chemické alebo fyzikálne metódy, pomocou ktorých by sa modifikovala táto organická fáza a tým by sa ovplyvnili vlastnosti čierneho lúhu - hlavne viskozita prípadne povrchové napätie. Tieto veličiny majú významný vplyv na intenzitu prestupu tepla v odparkách so stekajúcim filmom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT42321_4B Transport Procesess