17. 9. 2019  21:41 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: IPTV v prostredí IMS siete
Názov témy anglicky: IPTV in an IMS network
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Anotácia: Práca bude pojednávať o problematike IPTV cez IMS. V rámci vedeckej činnosti bude vykonaná simulácia prenosu videa cez IMS jadro do zobrazovacej jednotky. Výstupy simulácie budú podkladom pre analýzu správania sa jednotlivých sieťových komponentov. Dosiahnuté výsledky budú experimentálne overené pokusom o uskutočnenie prenosu videa cez jadro IMS do televízneho prijímača pomocou set-top boxu prípadne do inej zobrazovacej jednotky v laboratórnych podmienkach. Predpokladom pre vykonanie uvedeného pokusu je zabezpečenie konfigurácie využívaných sieťových prvkov. V prípade úspešného vykonania unicastového prenosu videa budú do siete pridané i ďalšie zobrazovacie jednotky s cieľom pokúsiť sa o uskutočnenie multicastového doručenia videa. V oboch prípadoch bude uskutočnená analýza správania sa jednotlivých sieťových komponentov a komunikácie medzi nimi. Výsledky experimentálneho prenosu budú následne porovnané s výstupmi vykonanej simulácie a na základe tejto analýzy poskytne práca odporúčania pre realizáciu prenosu videa prostredníctvom IMS siete v praxi.
Anotácia anglicky: The project will deal with the issue of IPTV over IMS. Within the scientific work will be performed simulation of video transmission through the IMS core to a display unit. Results of simulation will be base for analysis of behavior of network components. Achieved results will be experimentally tested by attempt to realize video transmission through the IMS core to TV receiver by set-top box or to another display unit. A presumption for the implementation of the experiment is the configuration of used network elements. In the case of successful execution of unicast video transmission will be added to the network other display units to try to make multicast video delivery. In both cases, will be realize analysis of behavior of individual network components and communication between them. The results of experimentally transmission will be compared with outputs of performed simulation and based on this analysis the project will offer recommendations for realisation of video transmission through the IMS network in prax.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TL telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --