Aug 24, 2019   5:31 p.m. Bartolomej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: IPTV v prostredí IMS siete
Title of topic in English: IPTV in an IMS network
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Annotation: Práca bude pojednávať o problematike IPTV cez IMS. V rámci vedeckej činnosti bude vykonaná simulácia prenosu videa cez IMS jadro do zobrazovacej jednotky. Výstupy simulácie budú podkladom pre analýzu správania sa jednotlivých sieťových komponentov. Dosiahnuté výsledky budú experimentálne overené pokusom o uskutočnenie prenosu videa cez jadro IMS do televízneho prijímača pomocou set-top boxu prípadne do inej zobrazovacej jednotky v laboratórnych podmienkach. Predpokladom pre vykonanie uvedeného pokusu je zabezpečenie konfigurácie využívaných sieťových prvkov. V prípade úspešného vykonania unicastového prenosu videa budú do siete pridané i ďalšie zobrazovacie jednotky s cieľom pokúsiť sa o uskutočnenie multicastového doručenia videa. V oboch prípadoch bude uskutočnená analýza správania sa jednotlivých sieťových komponentov a komunikácie medzi nimi. Výsledky experimentálneho prenosu budú následne porovnané s výstupmi vykonanej simulácie a na základe tejto analýzy poskytne práca odporúčania pre realizáciu prenosu videa prostredníctvom IMS siete v praxi.
Annotation in English: The project will deal with the issue of IPTV over IMS. Within the scientific work will be performed simulation of video transmission through the IMS core to a display unit. Results of simulation will be base for analysis of behavior of network components. Achieved results will be experimentally tested by attempt to realize video transmission through the IMS core to TV receiver by set-top box or to another display unit. A presumption for the implementation of the experiment is the configuration of used network elements. In the case of successful execution of unicast video transmission will be added to the network other display units to try to make multicast video delivery. In both cases, will be realize analysis of behavior of individual network components and communication between them. The results of experimentally transmission will be compared with outputs of performed simulation and based on this analysis the project will offer recommendations for realisation of video transmission through the IMS network in prax.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TL Telecommunications-- not entered -- -- not entered --