20. 9. 2019  22:13 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ohodnocovanie základných typov opcií na binárnych stromoch
Názov témy anglicky: The valuing of elementary types of options on binomial trees
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
Abstrakt: Na finančných trhoch sa obchoduje so základnými investičnými nástrojmi ako sú akcie, či dlhopisy, ale aj s nástrojmi, ktorých cena alebo výnos sú odvodené od základného investičného nástroja, teda s derivátmi. Medzi deriváty zaraďujeme rôzne opcie na podkladové aktívum. Vedieť správne ohodnocovať základné typy opcií má význam z viacerých hľadísk, ale predovšetkým pre ich možné využitie ako konštrukčných prvkov zložitejších derivátov vyskytujúcich sa na finančných trhoch. Úlohy: 1. Naštudujte a prehľadne spracujte problematiku oceňovania derivátov na finančných trhoch. 2. Popíšte nástroje oceňovania derivátov, predovšetkým bezarbitrážne oceňovanie opcií na binárnych stromoch. 3. Navrhnite a zrealizujte program na nájdenie optimálnej ceny vybraných základných typov opcií z hľadiska bezarbitrážneho oceňovania. Odporúčaná literatúra: 1. Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, 2005 2. Baxter, M., Rennie, A.: Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing, Cambridge University Press, 1996 3. Internetové zdrojeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.