17. 9. 2019  21:49 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Model siete typu VANET pre výskumné, testovacie a demonštračné účely
Názov témy anglicky: VANET network model for research, testing and demonstration purposes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt: VANET je dynamicky vytváraná sieť, určená aj pre vzájomnú komunikáciu automatizovaných, prípadne autonómnych vozidiel (IVC – Inter Vehicle Communication). Komunikácia v takýchto sieťach vytvára špecifické požiadavky z hľadiska konfigurácie vzájomných prepojení komunikujúcich elementov siete, autorizácie, autentifikácie, odolnosti voči rušeniu, QoS a spoľahlivosti všeobecne. Špecifikácia zadanie: 1. Naštudujte aktuálny stav vývoja VANET sietí a protokolov pre IVC. 2. Navrhnite jednoduchý model siete s dynamicky sa meniacim počtom uzlov (0-16) využívajúci nelicencované komunikačné pásma (napr. 2,4 GHz, 5 GHz). 3. Vytvorte jednoduchý model siete s minimálne 4 uzlami. 4. Otestujte vzájomnú komunikáciu uzlov v sieti pri meniacich sa podmienkach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.