Jun 20, 2019   1:35 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadenia
Title of topic in English: Design and Implementation of Classical Adaptive Control Algorithms
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marián Tárník, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marián Tárník, PhD.
Summary: Hlavným cieľom práce je realizácia numerických simulácií algoritmov adaptívneho riadenia bez nutnosti použitia pokročilých ODE solverov (známe ako ODE45 a podobne). Prínosom takejto práce môžu byť algoritmy, ktoré je možné využiť napr. v mikropočítačoch (mikrokontroléroch), kde spravidla nemá význam realizovať štandardné knižnice pre klasickú numerickú integráciu (ODE solvre nie sú dostupné). Práca predpokladá aj samotný návrh a implementáciu vybraného algoritmu adaptívneho riadenia bez nutnosti použitia pokročilého ODE solvera. Splnenie cieľov práce si vyžaduje podrobné štúdium v oblasti klasického adaptívneho riadenia ako súčasti pokročilých metód návrhu automatických riadiacich systémov. 1. Vypracujte súhrn metód klasického adaptívneho riadenia s referenčným modelom (MRAC). 2. Navrhnite numerické simulácie algoritmov MRAC bez použitia pokročilého simulačného prostredia (napr. MATLAB-Simulink) a porovnajte výsledky so štandardnou numerickou simuláciou. Prefereuje sa uvažovanie aplikácie pre realistický príklad tak aby bolo výsledky možné hodnotiť aj z praktického hľadiska, nie len teoretické dodržanie cieľov riadenia. 3. Navrhnite algoritmus MRAC tak aby ho bolo možné realizovať na zvolenom mikrokontroléri (napr. platforma Arduino alebo podobne), prípadne realizujte návrh na reálnom zariadení. 4. Vypracujte správu o riešení úloh a príslušnú technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.