20. 9. 2019  22:29 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a implementácia algoritmov klasického adaptívneho riadenia
Názov témy anglicky: Design and Implementation of Classical Adaptive Control Algorithms
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Tárník, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Tárník, PhD.
Abstrakt: Hlavným cieľom práce je realizácia numerických simulácií algoritmov adaptívneho riadenia bez nutnosti použitia pokročilých ODE solverov (známe ako ODE45 a podobne). Prínosom takejto práce môžu byť algoritmy, ktoré je možné využiť napr. v mikropočítačoch (mikrokontroléroch), kde spravidla nemá význam realizovať štandardné knižnice pre klasickú numerickú integráciu (ODE solvre nie sú dostupné). Práca predpokladá aj samotný návrh a implementáciu vybraného algoritmu adaptívneho riadenia bez nutnosti použitia pokročilého ODE solvera. Splnenie cieľov práce si vyžaduje podrobné štúdium v oblasti klasického adaptívneho riadenia ako súčasti pokročilých metód návrhu automatických riadiacich systémov. 1. Vypracujte súhrn metód klasického adaptívneho riadenia s referenčným modelom (MRAC). 2. Navrhnite numerické simulácie algoritmov MRAC bez použitia pokročilého simulačného prostredia (napr. MATLAB-Simulink) a porovnajte výsledky so štandardnou numerickou simuláciou. Prefereuje sa uvažovanie aplikácie pre realistický príklad tak aby bolo výsledky možné hodnotiť aj z praktického hľadiska, nie len teoretické dodržanie cieľov riadenia. 3. Navrhnite algoritmus MRAC tak aby ho bolo možné realizovať na zvolenom mikrokontroléri (napr. platforma Arduino alebo podobne), prípadne realizujte návrh na reálnom zariadení. 4. Vypracujte správu o riešení úloh a príslušnú technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.