23. 9. 2019  15:23 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Použitie inteligentného chápadla v bežnom prostredí a analýza rizík pri použití štandardného chápadla robota
Názov témy anglicky: Use of a smart gripper in a normal environment and risk analysis using a standard robot gripper
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Abstrakt: V prípade kolaboratívnych aplikácií robotov je potrebné riešiť bezpečnosť nielen samotného tela robota, ale aj jeho koncového efektora. Jedným z možných koncových efektorov je použitie chápadla na presun materiálu. V súčasnosti už existujú chápadlá, ktoré sú certifikované na prácu v prostredí s človekom. Cieľom tejto práce je implementovať takéto chápadlo do riadiaceho systému priemyselného robota a analyzovať riziká vyplývajúce z použitia bežného chápadla používaného v priemysle. Práca bude vypracovaná v spolupráci so spoločnosťou SCHUNK Intec s.r.o. Úlohy: 1. Analyzujte bezpečnostné pravidlá pre prácu robota s človekom. 2. Analyzujte možnosti súčasných chápadiel pre prácu s človekom. 3. Implementujte riadenie vybraného chápadla do riadiaceho systému robota a verifikujte jeho spoľahlivosť a bezpečnosť. 4. Navrhnite prostriedky a procedúry pre verifikáciu bezpečnosti štandardných chápadiel používaných v priemysle. 5. Vypracujte dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.