21. 9. 2019  23:42 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémov
Názov témy anglicky: Modeling and control of nonlinear mechatronic systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Anotácia: Dizertačná práca sa zameria na štúdium a rozvoj metód modelovania a riadenia vhodných pre nelineárne mechatronické systémy s neurčitosťou. Cieľom je analyzovať existujúce prístupy k modelovaniu a riadeniu nelineárnych mechatronických dynamických systémov, navrhnúť a v laboratórnych podmienkach otestovať nové algoritmy návrhu riadenia takýchto DS pri zohľadnení ohraničení a obmedzenej štruktúry riadenia.
Anotácia anglicky: Dissertation thesis concentrates on study and further development of modeling and control methods appropriate for uncertain nonlinear mechatronic systems. The aim is to analyse existing approaches to modeling and control of nonlinear mechatronic dynamic systems, to design and verify (in laboratory) new control design algorithms for these dynamic systems, considering both variable constraints and control structure constraints.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MS mechatronické systémy-- nezadané -- -- nezadané --