17. 10. 2019  7:57 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza a optimalizácia výrobnej linky pomocou softvéru Plant Simulation
Názov témy anglicky: Production Line Analysis and Optimization with Plant Simulation Software
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Abstrakt: Plant Simulation je softvér balíka Tecnomatix od spoločnosti Siemens. V rámci tohto nástroja je možné simulovať analyzovať a optimalizovať prakticky akýkoľvek proces s materiálovým a informačným tokom, ako napríklad aj celú výrobu veľkých závodov. Cieľom práce bude vhodne namodelovať a analyzovať vybranú výrobnú linku, nájsť nedostatky aktuálneho riešenia a optimalizovať riešenie s ohľadom na zadané obmedzenia. Úlohy: 1. Oboznámte sa s možnosťami modelovania, analýzy a optimalizácie v danom simulačnom softvéri. 2. Namodelujte zvolený výrobný proces v Plant Simulation a uveďte obmedzujúce podmienky prevádzky. 3. Pomocou simulačného softvéru analyzujte danú výrobu z viacerých hľadísk. 4. Zdokumentujte výsledky analýzy a navrhnite možnosti pre zlepšenie výrobného procesu. 5. Optimalizujte výrobný proces z pohľadu zvoleného kritéria pri dodržaní obmedzujúcich podmienok. 6. Analyzujte optimalizovaný výrobný proces a porovnajte ho s pôvodným. Zdokumentujte vylepšené ukazovatele a vyhodnoťte experimenty. 7. Vytvorte technickú dokumentáciu k modelom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.