17. 9. 2019  22:20 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Detekcia priechodných oblastí pre mobilný robot z laserového diaľkomera
Názov témy anglicky: Detection of passable areas for mobile robot with laser rangefinder
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Adam Sojka
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Adam Sojka
Abstrakt: Pri riešení úlohy autonómnej navigácie mobilného robota v mestskom prostredí, sa rieši problém nízkych prekážok (obrubníky, chodidlá ľudí, nízke roboty) , ktoré predstavujú hrozbu pre robot, ale nie sú detegované laserovým diaľkomerom skenujúcim rovnobežne s rovinou cesty. Tento problém budeme riešiť použitím dodatočného diaľkomera umiestneného pod uhlom voči rovine cesty. Úlohou je vytvoriť softvér, ktorý za pomoci robotického operačného systému (ROS) bude čítať dáta z laserového senzora a bude tieto dáta vhodne filtrovať pre získanie informácie o nízkych prekážkach a okraji chodníka. Úlohy: 1. Zistite, aké existujú možnosti riešenia detekcie nízkych prekážok. 2. Naštudujte si robotický operačný systém s ohľadom na tvorbu máp z laserového diaľkomera. 3. Naštudujte si teoretické princípy tvorby máp z laserových diaľkomerov a filtrácie dát. 4. Vytvorte softvér na získavanie dát z laserového diaľkomera a ich filtráciu. 5. Vytvorte softvér, ktorý z filtrovaných dát bude tvoriť mapu. 6. Implementujte navrhnuté riešenie na reálny robot a vykonajte meranie úspešnosti detekcie nízkych prekážok a okrajov chodníka. 7. Vyhodnoťte výsledky. 8. Vytvorte dokumentáciu a návod na použitie k vytvorenému softvéru.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.